Harcerstwo w Bristolu

Witryna Hufców „Pomorze" i „Szczecin"

ZHP pgK

ZHP pgK jest organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży mieszkającej poza Polską. Związek kontynuuje ideały przedwojennego ZHP i działa od ponad 60 lat, skupiając harcerstwo polskie w Australii, Argentynie, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Nasze Korzenie

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest ideową i organizacyjną kontynuacją harcerstwa zapoczątkowanego w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę Drahonowską-Małkowską i działającego w Polsce do 1939 roku z potrójną służbą – Bogu, Polsce i bliźnim.

W czasie II wojny światowej wśród wojennego wychodźstwa Polaków harcerstwo spontanicznie wznawiało swą działalność we Francji, Anglii, na Bliskim Wschodzie, w Indiach, Afryce i innych krajach oraz w Polskich Siłach Zbrojnych. W 1946 roku na Zjeździe w Enghien pod Paryżem, odbytym z udziałem Przewodniczącego ZHP Michała Grażyńskiego, przyjęto powojenną strukturę ZHP działającego poza Polską i obejmującego wszystkie kraje osiedlenia się Polaków.

Metoda i Programy

ZHP pgK stosuje sprawdzone metody harcerskie, oparte na metodach skautowych Lorda Baden-Powella i dostosowane do potrzeb młodzieży polskiej poza granicami Kraju.

Zajęcia odbywają się na zbiórkach gromad zuchowych, zastępów i drużyn harcerskich, patroli wędrowniczych dla starszych dziewcząt i chłopców oraz w koedukacyjnych kręgach starszoharcerskich.

Metoda polega przede wszystkim na samowychowaniu poprzez zdobywanie stopni i sprawności oraz przez wspólne oddziaływanie i przykład osobisty. Programy dostosowywane są stale do potrzeb młodzieży. W ciągu roku odbywają się wycieczki, biwaki, zimowiska, kursy kształceniowe i co najmniej dwutygodniowe obozy letnie oraz kolonie zuchowe.

Współpraca ZHP pgK z ZHP i ZHR w Polsce

ZHP pgk jest osobną samodzielną organizacją i wspól pracuje z harcerstwem w Polsce, między innymi wysylania delegacje na zloty lub ważne spotkania.

ZHP pgK prowadzi własne obozy, biwaki, zimowiska i zloty i nie ma zwyczaju wysylanie harcerzy, harcerki lub zuchów do Polski na obozy ZHP lub ZHR.

Organizacja

Na czele Związku stoi Przewodniczący/ca i Naczelnictwo, wybierane przez Naczelną Radę Harcerską i Zjazd Ogólny.

Ostatni Zjazd Ogólny odbył się od 4 – 6-go grudnia, 2009r. w Henley, WB, i hm. Teresa Ciecierska była wybrana jako Przewodnicząca ZHP.

ZHP pgK działa w odrębnych organizacjach: Organizacja Harcerek, Organizacja Harcerzy i Organizacja Starszego Harcerstwo pod kierownictwem własnych Głównych Kwater, odpowiedzialnych za program i metody pracy.  Jednostki żeńskie i męskie w danym kraju tworzą Okręg, który posiada dużą dozę autonomii oraz osobowość prawną.

Jest to ruch w którym każdy znajdzie dla siebie miejsce.

Podział na gałęzie według grup wiekowych:

skrzaty                                                4-7 lat
zuchy                                                   7-11 lat
harcerki/harcerze                            11-15 lat
wędrowniczki/wędrownicy            15-18 lat
instruktorki/instruktorzy               18+ lat
starsze harcerstwo                           18+ lat

Rodzice oraz inne osoby dorosłe popierające harcerstwo i służące pomocą moralną, fizyczną i finansową młodzieży harcerskiej, tworzą Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH) przy lokalnych jednostkach harcerskich, które są częścią ZHP pgK.

Archiwum